Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Pazaryeri Örneği

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: {{magaza.owner}}

Şirket Unvan: {{magaza.store_name}}

1.2. ALICI

Ad Soyad: {{Siparis.billing.first_name}} {{Siparis.billing.last_name}}

Telefon: {{Siparis.billing.phone}}

E-posta: {{Siparis.billing.email}}

1.3. HİZMET SAĞLAYICI “ARTYDOTY.COM” BİLGİLERİ

Hizmet Sağlayıcı Unvan: OSMAN DORA KEZER

 

Hizmet Sağlayıcı Adres: Kolektif House Ataşehir / İstanbul

 

Hizmet Sağlayıcı E-posta Adresi: info@artydoty.com

 

İşbu ön bilgilendirme formu kapsamında ALICIya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, ALICInın Ürün/Hizmet’in online olarak satın alınmasına ilişkin olarak 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.  Adı , kodu

    {% for SiparisSatiri in Siparis.line_items %}
    {{SiparisSatiri.quantity}} adet x {{SiparisSatiri.name}}
    {% endfor %}

Toplam Satış Bedeli : {{Siparis.total}} – {{Siparis.currency}}

Ödeme Şekli : {{Siparis.payment_method_title}}

Teslim Edilecek Kişi : {{Siparis.shipping.first_name}} {{Siparis.shipping.last_name}}

Telefon numarası : {{Siparis.shipping.phone}}

Teslim Edilecek Adres : {{Siparis.shipping.address_1}} {{Siparis.shipping.address_2}} {{Siparis.shipping.city}}

Fatura Adresi : {{Siparis.billing.address_1}} {{Siparis.billing.address_2}} {{Siparis.billing.city}}

Kargo Ücreti : {{Siparis.shipping_total}}-{{Siparis.currency}}

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, ARTYDOTY TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI ÜRÜNÜN BEDELİNİ ARTYDOTY’A ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR. İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılacak satışların sorumluluğu SATICI’ya ait olup, ARTYDOTY; bu alışverişin karşılıklı olarak güvenli olmasını, ALICI’nın ÜRÜN’e ulaşması ve SATICI’nın ödemesini alması için garantör konumundadır. İNTERNET SİTESİ üzerinden satılan ÜRÜNLER’in tutarını ALICI Servis Sağlayıcı olan ARTYDOTY’a öder. ARTYDOTY, satış bedeli üzerinden komisyon kestikten sonra kalan tutarı SATICI’ya iletir. Satılan ÜRÜN’e ait kanun koyucunun belirlediği tüm vergi ve mali yükümlülükleri (KDV, Stopaj, Vergi, vb.) yerine getirmek SATICI’ya aittir. Bu konuda ARTYDOTY’tan herhangi bir hak talep etme, oluşabilecek zarar, ceza, vergi ve tüm yasal yükümlülükleri rücu etme ve isteme hakkı bulunmamaktadır. ARTYDOTY, SATICI’nın mali sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda hiç bir sorumluluk altında olmayacaktır. SATICI, ARTYDOTY ile yaptığı “Online Satış Sözleşmesi” gereğince, bu maddeleri peşinen kabul etmiş sayılır.

CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya ait ve/veya İNTERNET SİTESİ’nde bildirilen email veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. ARTYDOTY, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN ARTYDOTY’A KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA ARTYDOTY’tan BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile siparişe ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslının gönderilememesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ÜRÜN’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ÜRÜN bedelinden değişiklik  /  bozulma kadar indirim yapılır. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ÜRÜN bedeli, ÜRÜN’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.  Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ÜRÜN’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Bu iade işleminde ÜRÜN’ün kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.  Ancak şu ÜRÜN / hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış / istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :  1) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye / kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal / temin edilen özel ürünler dahil), (İNTERNET SİTESİ’nde “Baskı” kategorisinde satılan ÜRÜNLER bu kapsamdadır), 2) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,  3) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, fotoğraf, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri (İNTERNET SİTESİ’nde “Fotoğraf” kategorisinde satılan ÜRÜNLER bu kapsamdadır), 4) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,  5) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı / sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,  6) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari / mesleki amaçla satın alma yaptığı haller, 7) ALICI / teslimat adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ÜRÜN siparişleri, 8) Bütün uluslararası ÜRÜN siparişleri.

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve / veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ARTYDOTY kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, Osman Dora Kezer (ARTYDOTY)’e ait www.artydoty.com alan adlı internet sitesinden (“İNTERNET SİTESİ”), SATICI’ya ait ürün / hizmetlerin (“ÜRÜN / ÜRÜNLER”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ÜRÜN(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur. İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN / ÜRÜNLER’in satışında ARTYDOTY’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: {{magaza.owner}} Şirket Unvan: {{magaza.store_name}} Adres: {{magaza.adress}} Telefon: {{magaza.phone}} E-posta: {{magaza.email}}

1.2. ALICI

Ad Soyad: {{Siparis.billing.first_name}} {{Siparis.billing.last_name}} Telefon: {{Siparis.billing.phone}} E-posta: {{Siparis.billing.email}}

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT 

Elektronik ortamda alınan ÜRÜN / ÜRÜNLER’in cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta / mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 4. maddesinde belirtilmiştir.

{{urun.quantity}} {{urun.name}} {{urun.total_with_tax}} TL

Kargo Ücreti: {{magaza.shipping_cost}} TL Kargo Dahil Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil): {{magaza.order_total}} TL Ödeme Şekli ve Planı: {{Siparis.payment_method_title}} Teslimat Adresi: {{Siparis.shipping.address}} Fatura Adresi: {{Siparis.billing.address}} SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, ARTYDOTY TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI ÜRÜNÜN BEDELİNİ ARTYDOTY’E ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR. İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılacak satışların sorumluluğu SATICI’ya ait olup, ARTYDOTY; bu alışverişin karşılıklı olarak güvenli olmasını, ALICI’nın ÜRÜN’e ulaşması ve SATICI’nın ödemesini alması için garantör konumundadır. İNTERNET SİTESİ üzerinden satılan ÜRÜNLER’in tutarını ALICI Servis Sağlayıcı olan ARTYDOTY’a öder. ARTYDOTY, satış bedeli üzerinden komisyon kestikten sonra kalan tutarı SATICI’ya iletir. Satılan ÜRÜN’e ait kanun koyucunun belirlediği tüm vergi ve mali yükümlülükleri (KDV, Stopaj, Vergi, vb.) yerine getirmek SATICI’ya aittir. Bu konuda ARTYDOTY’tan herhangi bir hak talep etme, oluşabilecek zarar, ceza, vergi ve tüm yasal yükümlülükleri rücu etme ve isteme hakkı bulunmamaktadır. ARTYDOTY, SATICI’nın mali sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda hiç bir sorumluluk altında olmayacaktır. SATICI, ARTYDOTY ile yaptığı “Online Satış Sözleşmesi” gereğince, bu maddeleri peşinen kabul etmiş sayılır.

ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR 

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyit ve kabul eder.  3.1. SATICI’nın ve ARTYDOTY’ın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,  3.2. ÜRÜN(LER)’in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,  3.3. ARTYDOTY tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda ARTYDOTY’a verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, ARTYDOTY’ın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, 3.4. ÜRÜNler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,  3.5. Sözleşme konusu ÜRÜN(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ÜRÜNler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),  3.6. Ürüler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,  3.7. ÜRÜNler ile ilgili diğer ödeme / tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,  3.8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ÜRÜNler ve diğer mal-hizmetler,  3.9. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,  3.10. Cayma hakkı olan ÜRÜNler’de, ÜRÜN cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,  3.11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ÜRÜN’leri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ÜRÜN bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış / kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),  3.12. Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, ARTYDOTY’ın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği, 3.13. İNTERNET SİTE’si, hizmetler, ARTYDOTY içeriği ve üyelik içeriği, herhangi bir garanti, ne bir açıklama ne de ima olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, ARTYDOTY herhangi bir ticari garantiyi, belirli bir amaca veya ihlale uygunluğu, süreçten veya ticari kullanım sırasında ortaya çıkan herhangi bir garantiyi açıkça reddeder. ARTYDOTY; İNTERNET SİTESİ’nin, hizmetlerin, ARTYDOTY içeriğinin veya üyelik içeriğinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına veya kesintisiz, güvenli veya hatasız esaslarda olacağına dair hiç bir garanti vermez.  ARTYDOTY herhangi bir işin kalitesi, hizmetler, içerik ya da siteden elde edilen ya da sipariş edilen ürünler veya hizmetler ya da doğruluk, dakiklik, dürüstlük, eksiksizlik veya site veya hizmetlerden sağlanan herhangi bir içeriğin sorumluluğu ile ilgili hiç bir garanti vermez. ARTYDOTY’dan ya da İNTERNET SİTESİ ya da hizmetlerden sağlanan burada açıkça yapılan gerek yazılı gerekse sözlü tavsiye ya da bilgi herhangi bir garanti oluşturmaz. Diğer üyelerle ya da İNTERNET SİTESİ veya hizmetlerin kullanıcılarıyla ve site ya da hizmetleri kullanmanız sonucunda iletişime veya etkileşime geçtiğiniz diğer kişilerle olan tüm iletişiminiz ve etkileşiminiz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Şunu anlamalısınız ki, bu şartlarda açıkça belirtilenler dışında ARTYDOTY üyelerin ya da İNTERNET SİTESİ’nin veya hizmetlerin diğer kullanıcılarının geçmişinde görüntüleme ya da soruşturma yapmaz, ne de ARTYDOTY herhangi bir üyenin ya da İNTERNET SİTESİ veya hizmet kullanıcısının beyanını doğrulama girişiminde bulunmaz. ARTYDOTY, İNTERNET SİTESİ veya hizmet kullanıcılarının davranışlarına ilişkin hiçbir beyan ya da garanti vermez. İNTERNET SİTESİ ya da hizmetlerin kullanıcıları veya diğer üyeler ve İNTERNET İSTESİ ya da hizmetleri kullanmanız sonucu iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer insanlarla, özellikle çevirim dışı veya kişisel olarak görüşmeye karar verdiğiniz insanlarla ilgili muhtemel önlemleri almayı, 3.14. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI ve ARTYDOTY’a şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe / İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

GENEL HÜKÜMLER

4.1. Sözleşme konusu ÜRÜN, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ÜRÜN için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İNTERNET SİTESİ’ndeki ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa, kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın ÜRÜN’ü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.  Stoklarda olan ÜRÜNLER, sipariş tarihinden itibaren, en geç on (10) gün içerisinde SATICI tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. 4.2 Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.  4.3. Sözleşme konusu ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve / veya adresinde bulunmamasından SATICI sorumlu tutulamaz. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ÜRÜNLER’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Bu hallerde ALICI’nın ÜRÜN’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ÜRÜN’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve / veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.  4.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.  4.5. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ü teslim etmeyebilir.  ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka / finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her durumda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve / veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve / veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.  4.6. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  4.7. ALICI, İNTERNET SİTESİ üzerinden satın aldığı ÜRÜNLER için belirlediği teslimat / ikamet adresinin bağlı bulunduğu ülkenin gümrük yasasına bağlı olarak doğabilecek gümrük vergisi ve her türlü ek masraflardan sorumludur. Gümrüğe takılan, gümrük bedeli ödenmediği için ALICI’ya teslim edilemeyen ÜRÜNLER için SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. ÜRÜNLER’i satın almadan önce, teslimat / ikamet adresinin bağlı bulunduğu ülkenin gümrük mevzuatını incelemek, siparişi için ödemesi gerekli olacak gümrük vergisi ve diğer masrafları araştırmak ve belirlemek tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır ve SATICI ve ARTYDOTY hiçbir koşul altında bu maddede öngörülen koşullar için sorumluluk kabul etmeyecektir. 4.8. İNTERNET SİTESİ’nde satış için sergilenen “Orijinal” ÜRÜNLER “tek” olmaları sebebiyle, ÜRÜN’ün herhangi bir sebeple satılabilirliğinin ortadan kalkması durumunda; SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü / yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal / hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte tamamen serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.  4.9. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI’nın SATICI’ya ÜRÜN bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin  yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın ve ARTYDOTY’ın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). Paypal hesabı ile yapılan ödemelerde iade işlemi de ALICI Paypal hesabına iade sureti ile yapılır ve siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili hesaba iade edilir. Havale / EFT ödemelerinde iade işlemi, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.  4.10. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki ARTYDOTY ve SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.  4.11. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme’de yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde görülen / onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ’nin –ilgisine göre satış aşamaları veya genel– bilgilendirme sayfaları / bölümlerinde yer almaktadırlar.  4.12. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, ARTYDOTY nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.  4.13. Bu Sözleşme’den ve / veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ARTYDOTY kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya ait ve/veya İNTERNET SİTESİ’nde bildirilen email veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. ARTYDOTY, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN ARTYDOTY’A KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA ARTYDOTY’tan BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, ÜRÜN kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile siparişe ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. ÜRÜN’ün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ÜRÜN’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ÜRÜN bedelinden değişiklik  /  bozulma kadar indirim yapılır. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ÜRÜN bedeli, ÜRÜN’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.  Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ÜRÜN’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Bu iade işleminde ÜRÜN’ün kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.  Ancak şu ÜRÜN / hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış / istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :  1) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye / kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal / temin edilen özel ürünler dahil), (İNTERNET SİTESİ’nde “Baskı” kategorisinde satılan ÜRÜNLER bu kapsamdadır), 2) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,  3) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, fotoğraf, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri (İNTERNET SİTESİ’nde “Fotoğraf” kategorisinde satılan ÜRÜNLER bu kapsamdadır), 4) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,  5) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI / sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,  6) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve  7) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari / mesleki amaçla satın alma yaptığı haller, 8) ALICI / teslimat adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ÜRÜN siparişleri, 9) Bütün uluslararası ÜRÜN siparişleri.

GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

INTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.  6.1.ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, ARTYDOTY tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.  6.2. ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri ARTYDOTY ve / veya ARTYDOTY’ın belirleyecekleri üçüncü kişiler / kuruluşlar tarafından muhtelif ÜRÜN / hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı / manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.  6.3. ALICI ARTYDOTY’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve / veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve / veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve / veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ARTYDOTY’a her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.  6.4. INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen / tamamen kullanımı konusunda; ARTYDOTY’ın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ARTYDOTY’a aittir. 6.5. ARTYDOTY yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler ARTYDOTY tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.  6.6. INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden ARTYDOTY sorumlu değildir.

DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve / veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde ARTYDOTY kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.